Chia Sẻ Khóa Học Lập Trình Android A-Z

 Đây là khóa học lập trình Android cơ bản từ A-Z miễn phí do trung tâm Khoa Phạm thực hiện, nội dung khóa học bao gồm 194 video hướng dẫn về lập trình  Android:Chương 1 – Cài đặt và làm quen với Android Studio
Cài đặt môi trường Free
Bài 1: Tạo project Free
Bài 2: Giới thiệu Android Studio Free
Chương 2 – Lập trình Java cơ bản cho Android
Bài 3: Các kiểu dữ liệu và cách khai báo biến Free
Bài 4: Câu lệnh điều kiện If else & Switch case Free
Bài 5: Vòng lặp While & For Free
Bài 6: Mảng và xử lí mảng Free
Bài 7: Function Free
Chương 3 – Layout trong Android
Bài 8: Khái niệm View và ViewGroup Free
Bài 9: Linear Layout Free
Bài 10: Linear Layout với thuộc tính layout weight Free
Bài 11: Linear Layout Bài Tập Free
Bài 12: Relative Layout – Design Free
Bài 13: Relative Layout – Text Free
Bài 13.1: Relative Layout – Bài tập Free
Bài 14: Frame Layout Free
Bài 14.1: Frame Layout – Bàii tập Free
Bài 15: Table Layout Free
Bài 15.1 Table Layout Bài Tập Free
Bài 16: Constraint Layout Free
Chương 4 – Quy trình thiết kế ứng dụng
Bài 17: Quy trình thiết kế ứng dụng Free
Chương 5 – Các Widgets cơ bản
Bài 18: Button Free
Bài 19: EditText Free
Bài 20: Tạo số ngẫu nhiên Free
Bài 21: Xây dựng ứng dụng RANDOM ORG Free
Bài 22: Xử lý lỗi ứng dụng RANDOM ORG Free
Bài :23 ImageView Free
………..
Chương 23 – Submit ứng dụng lên Play Store
Bài 193: Tạo key store và build app release Free
Bài 193: Hoàn tất thông tin ứng dụng với tài khoản developer Free

Nếu quan tâm bạn có thể xem toàn bộ khóa học tại: Xem khóa học

Lưu ý: Để xem được video bạn phải share video lên facebook mới có thể xem được.