Hướng Dẫn Chỉnh Sửa Giao Diện Dspace – P3

 [Dspace Tuts – Thêm menu trên navbar]

Dspace mặc định có các menu : trang chủ, duyệt theo, hướng dẫn. Nếu muốn thêm một menu liên kết khác (vd Tin tức đến trang web của cơ quan) có thể làm như sau:

* Mở file ngôn ngữ Messages_vi.properties và Messages.properties  (theo đường dẫn: C:\dspace\webapps\jspui\WEB-INF\classes\). Phải thêm vào cả 02 file ngôn ngữ vì sử dụng đa ngôn ngữ.

Thêm đoạn code ngôn ngữ sau ở cuối cùng, sau đó lưu file lại: 

jsp.layout.navbar-default.news = Tin tức (Messages_vi.properties)

jsp.layout.navbar-default.news = News (Messages.properties)

* Tiếp theo mở file navbar-default.jsp theo đường  dẫn (C:\dspace\webapps\jspui\layout\navbar-default.jsp), trong cặp thẻ <ul class=”nav navbar-nav”></ul> thêm đoạn code dưới đây, sau đó lưu file lại:

<ul class=”nav navbar-nav”>

<%– Them menu tin tuc –%>

<li><a href=”http://www.google.com”><span class=”glyphicon glyphicon-info-sign”></spanfmt:message key=”jsp.layout.navbar-default.news”/></a></li>

</ul>

* Giải thích:

- <a href=”http://www.google.com”> : Link đến trang liên kết

- <span class=”glyphicon glyphicon-info-sign”>: Icon biểu tượng cho menu liên kết, để lấy icon này bạn có thể truy cập trang https://getbootstrap.com/docs/3.3/components/#glyphicons chọn icon tùy thích .

Previous Post Next Post