PHPVibe Video Sharing CMS Free

 PHPVibe là một CMS giúp bạn tao nhanh một website chia sẻ video giống Youtube. PHPVibe được viết bằng PHP & MYSQL với các tính năng như: upload và chia sẻ video, nhập video từ Youtube, bình luận dưới các video, trang tạo bài viết, đăng nhập bằng tài khoản của các mạng xã hội, đa ngôn ngữ…PHPVibe CMS bao gồm 2 bản Lite (miễn phí) và Pro (trả phí).

Một số hình ảnh về PHPVibe:

* Xem demo : https://www.phpvibe.com/phpvibe-demo/

* Link tải về: PHPVibe Download

* Cách cài đặt:

- PHPVibe yêu cầu PHP 5.5+, MYSQL 5+, Apache with mod_rewrite, cURL, GD library, Base64 functions, FFMPEG 1+

- Chi tiết các bước cài đặt và cấu hình một số thông tin cơ bản: https://www.phpvibe.com/installing-phpvibe/