Chỉnh sửa danh sách tài liệu đã biên mục trong quản trị SlimS

Mặc định trong phân hệ biên mục thì danh sách tài liệu đã biên mục hiển thị khá đầy đủ thông tin, tuy nhiên bạn vẫn có thể thêm hoặc ẩn đi các thông tin để dễ dàng theo dõi dữ liệu biên mục mà không cần vào xem chi tiết tài liệu.
Để thêm hoặc ẩn dữ liệu có thể làm như sau:
- Lưu ý: sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện;
- Mở file index.php (đường dẫn slims\admin\modules\bibliography\), dữ liệu thêm bớt sẽ được thực hiện trong đoạn mã code dưới
Chỉnh sửa danh sách tài liệu đã biên mục trong quản trị SlimS

 
- Nếu muốn ẩn thông tin ví dụ như ISBN/ISSN chỉ cần tìm đoạn mã (dòng 1236)
'biblio.isbn_issn AS \'' . __('ISBN/ISSN') . '\'',

sửa lại thành:
//'biblio.isbn_issn AS \'' . __('ISBN/ISSN') . '\'',


Chỉnh sửa danh sách tài liệu đã biên mục trong quản trị SlimS

- Nếu muốn thêm thông tin hiển thị ví dụ như số phân loại, thì thêm đoạn mã sau
'biblio.classification AS \'' . __('DDC') . '\'',

Chỉnh sửa danh sách tài liệu đã biên mục trong quản trị SlimS

* Hướng dẫn trên giúp các bạn biết được vị trí khi cần điều chỉnh thông tin trên danh sách tài liệu đã biên mục thì sẽ phải thực hiện ở file nào, Để thêm thông tin hiển thị bạn cần phải xem qua cấu trúc bảng dữ liệu trong database của SlimS và tiến hành truy vấn để lấy dữ liệu ra.
Previous Post Next Post