Hướng Dẫn Chỉnh Sửa Giao Diện Dspace – P8

 [Dspace Tuts – chỉnh sửa Footer dspace ]


Bài viết này sẽ hướng dẫn chỉnh sửa lại  Footer mặc định của Dspace, để chỉnh sửa Footer cần mở file footer-default.jsp  (đường dẫn: C:\dspace\webapps\jspui\layout\footer-default.jsp), code footer cần chỉnh sửa sẽ bắt đầu từ đoạn

<%– Page footer –%>

<footer>// tùy chỉnh code theo ý muốn</<footer>

* Đầu tiên mở  file ngôn ngữ Messages.properties , Messages_vi.properties  để thêm các thông  theo nhu cầu  (đường dẫn C:\dspace\webapps\jspui\WEB-INF\classes), lưu lại file khi hoàn thành

Ví dụ:

jsp.layout.footer-default.phone = thong tin cua ban

jsp.layout.footer-default.email =   thong tin cua ban

jsp.layout.footer-default.adress =   thong tin cua ban

jsp.layout.footer-default.connect =   thong tin cua ban

* Mở  footer-default.jsp (đường dẫn: C:\dspace\webapps\jspui\layout\footer-default.jsp) để gọi các thông tin đã thêm ở ngôn ngữ ra, lưu lại file khi hoàn thành

Ví dụ:

<%– Page footer –%>

<footer class=”navbar navbar-inverse-footer navbar-bottom”>

<div class=”container footer”>

<div class=”col-md-4″>

<p><img src=”<%= request.getContextPath() %>/image/dome-bluewhite-smaller.gif” alt=”DSpace logo” class=”logo”/></p>

</div>

<div class=”col-md-4″>

<p><i class=”fas fa-map-marker-alt”></i> <fmt:message key=”jsp.layout.footer-default.adress”/>

</p>

<p><i class=”fas fa-phone-volume”></i> <fmt:message key=”jsp.layout.footer-default.phone”/></p>

<p><i class=”fas fa-envelope”></i> <fmt:message key=”jsp.layout.footer-default.email”/></p>

</div>

<div class=”col-md-4″>

<p><fmt:message key=”jsp.layout.footer-default.connect”/></p>

<p>

<a href=”#”><i class=”fab fa-facebook-square” style=”font-size: 25px;”></i></a>

<a href=”#”><i class=”fab fa-twitter” style=”font-size: 25px;”></i></a>

<a href=”#”><i class=”fab fa-linkedin” style=”font-size: 25px;”></i></a>

</p>

</div>

</div>

</footer>

* Restart lại trình duyệt để xem thay đổi

* Giải thích:  

Code footer cần sửa sẽ nằm trong file footer-default.jsp với nội dung được gọi ra từ file ngôn ngữ Messages.properties , Messages_vi.properties. Bạn có thể trình bày footer tùy theo nhu cầu sử dụng.

Previous Post Next Post