Tạo ứng dụng CRUD đơn giản với Codeigniter và Vue.JS

Đây là một ứng dụng CRUD đơn giản giúp bạn tìm hiểu chức năng CRUD trong Codeigniter với sự kết hợp của Vue.js để tăng tốc độ xử lý dữ liệu. 

Tạo ứng dụng CRUD đơn giản với Codeigniter và Vue.JS


 Cách cài đặt:
* Yêu cầu web server: PHP Version 5.6 trở lên, MySQL 5.1.41 trở lên, PDO Installed CURL Open , Session enabled, CodeIgniter.
– Tải về bản cài đặt, giải nén và copy vào thư mục webserver;
- Truy cập MYSQL tạo mới một database, sau đó import database db_civue.sql đươc chia sẻ trong source code.
- Mở file config.php ( đường dẫn: application\config\), cấu hình lại các thông tin sau:
$config['base_url'] = 'http://localhost/civuejs';

- Mở file database.php ( đường dẫn: application\config\), cấu hình lại các thông tin sau:
$db['default'] = array(
	'dsn'	=> '',
	'hostname' => 'localhost',
	'username' => 'root',
	'password' => 'mysql',
	'database' => 'civue',
	'dbdriver' => 'mysqli',
	'dbprefix' => '',
	'pconnect' => FALSE,
	'db_debug' => (ENVIRONMENT !== 'production'),
	'cache_on' => FALSE,
	'cachedir' => '',
	'char_set' => 'utf8',
	'dbcollat' => 'utf8_general_ci',
	'swap_pre' => '',
	'encrypt' => FALSE,
	'compress' => FALSE,
	'stricton' => FALSE,
	'failover' => array(),
	'save_queries' => TRUE
);

- Trên trình duyệt nhập địa chỉ : http://localhost/civuejs/ (thay civuejs bằng tên thư mục chứa source bạn đã tạo) để xem ứng dụng.

Nếu bạn thấy nội dung trên blog hữu ích vui lòng chia sẻ bài viết hoặc mời BlogITCode một ly cà phê nhé!

Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: