Phân hệ Biên mục phần mềm quản lý thư viện SLiMS

 [Series hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thư viện miễn phí SLiMS]

Phân hệ Biên mục trong phần mềm quản lý thư viện SliMS hỗ trợ cán bộ thư viện thực hiện các công viêc như:

- Biên mục và quản lý tài liệu;

- Quản lý, chỉnh sửa các đăng ký cá biệt của tài liệu;

- In nhãn gáy, in mã vạch, xuất và nhập dữ liệu theo chuẩn MARC;

- In mục lục;

- Xuất và nhập dữ liệu biểu ghi tổng quát;

- Xuất và nhập dữ liệu biểu ghi chi tiết;

- Tìm kiếm dữ liệu biểu ghi từ các dịch vụ Z3950, P2P

Phân hệ Biên mục phần mềm quản lý thư viện SLiMS

Xem toàn bộ series hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thư viện miễn phí SLiMS: https://www.blogitcode.com/search/label/libol

Previous Post Next Post