Thay đổi logo mặc định trang đăng nhập admin Wordpress

* Thay đổi logo mặc định trang đăng nhập admin Wordpress

Mặc định thì trang đăng nhập quản trị là logo biểu tượng Wordpress, đôi khi muốn cá nhân hóa chúng ta cần thay đổi logo mặc định trang đăng nhập WordPress của website hoặc theo yêu cầu logo riêng của khác hàng.

Thay đổi logo mặc định trang đăng nhập admin Wordpress


Để làm được điều này rất đơn giản bằng cách chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme đang sử dụng:

/**

 * Change logo admin

 */  

function my_login_logo() { 

?> 

<style type="text/css"> 

body.login div#login h1 a {

 background-image: url(http://localhost/wordpress/wp-content/uploads/mylogo.png); /* Thay đổi đường dẫn đến file logo riêng của bạn */

 padding-bottom: 30px; 

</style>

 <?php 

} add_action( 'login_enqueue_scripts', 'my_login_logo' );

* Ẩn logo và một số thông tin giới thiệu về wordpress trên thanh admin bar trong giao diện quản trị.

Ẩn logo và một số thông tin giới thiệu về wordpress trên thanh admin bar trong giao diện quản trị.

- Tạo file admin.css trong thư mục assets của theme (wordpress\wp-content\themes\theme-cua-ban\assets\css)

(Giúp dễ dàng quản lý, tạo mới, ghi đè css của giao diện quản trị wordpress mà không ảnh hưởng đến các cài đặt mặc định và không bị mất khi update wordpress)

- Thêm đoạn code sau trong file admin.css

#wp-admin-bar-wp-logo{

display: none !important;

}

- Mở file functions.php của theme đang sử dụng thêm đoạn code sau để thực thi file admin.css

/**

 * Admin CSS Style

 */

function my_admin_style() {

wp_enqueue_style('admin-styles', get_template_directory_uri().'/assets/css/admin.css');

}

add_action('admin_enqueue_scripts', 'my_admin_style');
Previous Post Next Post