Phân hệ Lưu thông phần mềm quản lý thư viện SLiMS

 [Series hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thư viện miễn phí SLiMS]

Phân hệ lưu thông trong phần mềm quản lý thư viện SliMS gồm các chức năng như:  

- Mượn tài liệu: thực hiện việc ghi mượn tài liệu, xem thông tin tài liệu đang mượn, tài liệu giữ chỗ, tiền phạt trễ hạn, lịch sử mượn tài liệu của thành viên.

- Trả tài liệu: thực hiện việc ghi trả tài liệu mà bạn đọc đang mượn.

- Tạo chính sách lưu thông riêng cho nhóm thành viên: tạo chính sách lưu thông riêng cho nhóm nếu bỏ trống thì chính sách lưu thông sẽ được áp dụng từ những cài đặt mặc định từ phân hệ Thành viên.

- Xem lịch sử mượn tài liệu : xem và in hoặc xuất danh sách lịch sử mượn tài liệu của tất cả các thành viên.

- Xem danh sách quá hạn: xem và danh sách quá hạn của tất cả các thành viên.

- Xem tài liệu đang được bạn đọc giữ chỗ (bạn đọc đặt mượn tài liệu và đang chờ cán bộ xác nhận để cho mượn).

Phân hệ Lưu thông phần mềm quản lý thư viện SLiMS

Phân hệ Lưu thông phần mềm quản lý thư viện SLiMS

Xem toàn bộ series hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thư viện miễn phí SLiMS: https://www.blogitcode.com/search/label/slims
Previous Post Next Post