Source code quản lý thông tin người dùng

Đây là source quản lý thông tin người dùng được phát triển bằng PHP & MYSQL, sử dụng Bostrap CSS. Với 02 chức năng đã xây dựng sẵn

- Người dùng: người dùng có thể quản lý thông tin các nhân của mình

- Quản trị: quản trị viên có thể quản lý toàn bộ thông tin của người dùng.

Home

                                        

Admin Panel


* Cách cài đặt (thực hiện demo trên localhost)

- Tải về source code, giải nén và copy vào thư mục web server (ví dụ xampp/htdocs, wamp/www, lamp var/www/HTML, ampps/www);

- Mở phpMyAdmin (http://localhost/phpmyadmin), tạo mới một database và  import file database dms.sql  ;

- Mở file dbconnection.php (admin/include/dbconnection.php) để cấu hình một số thông tin như:  hostname, username, password and database;

- Truy cập trang chủ theo địa chỉ url: http://localhost/project_name/ (home).

- Truy cập trang quản trị theo địa chỉ: http://localhost/project_name/admin (admin panel).

Thông tin đăng nhập mặc định:

Username: admin

Password: Test@123

Demo Download
Mới hơn Cũ hơn
Đọc tiếp: