Source code quản lý thành viên bằng PHP & MYSQL

Đây là source code quản lý thành viên được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình PHP kết hợp với cơ sở dữ liệu MYSQL. Code cơ bản nên rất phù hợp với các bạn mới bắt đầu tìm hiểu PHP & MYSQL.

Code gồm 02 chức năng đã dựng sẵn:

* Thành viên: đăng ký, đăng nhập, thây đổi mật khẩu

* Quản trị: quản lý thông tin thành viên đăng ký(thêm, sửa, xóa, cập nhật mật khẩu)

Cách cài đặt

- Tải về source code, giải nén và copy vào thư mục web server (ví dụ xampp/htdocs, wamp/www, lamp var/www/HTML, ampps/www);

- Truy cập phpMyAdmin (http://localhost/phpmyadmin), tạo mới một database và tiến hành import file demo.sql  ;

- Mở file config.php (includes/config.php) để cấu hình lại các thông tin : hostname, username, password and database;;

Tài khoản đăng nhập mặc định:

Username: admin

Password: Test@123


Demo Download
Previous Post Next Post