Hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng bằng PHP & MySQL

Hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng phát triển bằng ngôn ngữ lập trình PHP và cơ sở dữ liệu MySQL với 02 module chức năng cơ bản:

- Quản trị: quản lý dịch vụ, quản lý khách hàng, quản lý hóa đơn, báo cáo

- Khách hàng: khác hàng có thể cập nhật thông tin cá nhân, in hóa đơn...

Source code rất dễ tìm hiểu, tùy chỉnh và phát triển, phù hợp với các bạn đang bắt đầu tìm hiểu lập trình PHO, MYSQL

Cách cài đặt source code (thực hiện demo trên localhost)

- Tải về source code, giải nén và copy vào thư mục web server (ví dụ xampp/htdocs, wamp/www, lamp var/www/HTML, ampps/www);

- Mở phpMyAdmin (http://localhost/phpmyadmin), tạo mới một database và  import file database clientmsdb.sql  ;

- Mở file dbconnection.php ( admin/includes/dbconnection.php ) cấu hình thông tin như: hostname, username, password and database;

- Mở file dbconnection.php ( client/includes/dbconnection.php ) cấu hình thông tin như: hostname, username, password, database;

- Open dbconnection.php (in client/includes/dbconnection.php) ấu hình thông tin như: hostname, username, password, database;

- Truy cập hệ thống theo địa chỉ: http://localhost/project_name/

Thông tin đăng nhập mặc định

Username: admin

Password: Test@123


Demo Download
Previous Post Next Post