Code Quản lý Bán Hàng Bằng PHP & MYSQL

 Đây là source code quản lý bán hàng đơn giản được xây dựng dựa trên CodeIgniter Framework với đầy đủ chức năng cơ bản để quản lý cửa hàng trực tuyến. Các chức năng đã được xây dựng: quản lý sản phẩm, đơn hàng, nhập hàng, báo cáo doanh thu – lợi nhuận, báo cáo hàng tồn kho, quản lý – phân quyền thành viên. 

Code phù hợp với bạn nào đang bước đầu tìm hiểu và xây dựng ứng dụng bằng CodeIgniter Framework.

 Demo một số hình anh :
 Cách cài đặt source code ( thực hiện trên localhost):

* Yêu cầu web server: PHP Version 5.6 trở lên, MySQL 5.1.41 trở lên, PDO Installed CURL Open , Session enabled, CodeIgniter.

*  Cài đặt
– Tải về source code
– Giải nén giải nén và copy vào source code thư mục trên web server (vd: banhang).
– Truy cập MYSQL tạo mới một database (ví dụ:banhang), sau đó import database banhang.sql đươc chia sẻ trong source code.
– Mở file config.php và database.php nằm trong thư mục app( đường dẫn: app\config\).
Tiến hành khai báo các thông số kết nối:
/** File config.php **/
$config[‘base_url’] = ‘nhap url trang web’
/** File database.php **/

$db[‘default’] = array(
khai báo các thông tin kết nối: Host Name, User Name, Password, Database Name
)

– Trên trình duyệt nhập địa chỉ : http://localhost/banhang/ (thay banhang bằng tên thư mục chứa source bạn đã tạo) để truy cập trang quản trị

Tài khoản đăng nhập: user: admin – pass: 12345678

Note: Source code chưa hoàn thiện còn lỗi phát sinh, bạn chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo.


Download
Previous Post Next Post