Phân hệ Thành viên phần mềm quản lý thư viện SLiMS

[Series hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thư viện miễn phí SLiMS]

Phân hệ Thành viên cho phép cán bộ thư viện quản lý dữ liệu bạn đọc với các chức năng như:

- Thêm thành viên mới: thêm dữ liệu thành viên trong hệ thống như ID, họ tên, ngày sinh, ngày đăng ký, ngày kích hoạt, ngày hết hạn (nếu để tự động thì hệ thống sẽ lấy giá trị theo thời gian đã cài đặt trong nhóm thành viên), mật khẩu...

- Xem danh sách thành viên đã hết hạn;

- Tạo nhóm thành viên: tạo nhóm thành viên để phân quyền cho từng thành viên theo nhóm (số lượng tài liệu cho mượn, thời hạn mượn, thời hạn thành viên...)

- In thẻ thành viên: có thể chọn mẫu in thẻ và cài đặt cho các mẫu in theo nhu cầu sử dụng;

- Nhập và xuất dữ liệu thành viên: dữ liệu thành viên được nhập hoặc xuất theo định dạng CSV (lưu ý định dạng này mở bằng excel sẽ bị lỗi font, bạn có thể tìm hướng dẫn cách khắc phục file CSV bị lỗi font tiếng Việt khi mở file CSV bằng excel không bị lỗi font). 

* Để truy cập chức năng này bạn cần đăng nhập trang quản trị, chọn menu "Thành viên" (tên menu theo bản dịch BlogITCode chia sẻ, nếu bạn dịch lại thì sẽ có khác tên gọi).

Series hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thư viện miễn phí SLiMS

Series hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thư viện miễn phí SLiMS


* Ẩn trường dữ liệu không sử dụng (áp dụng cho các trường không bắt buộc nhập dữ liệu)

- Sao lưu toàn bộ dữ liệu (source code, sql) trước khi thực hiện;

- Để ẩn bớt một số trường dữ liệu không sử dụng  trong chức năng thêm mới thành viên làm như sau:

+ Mở file index.php (\slims\admin\modules\membership);

+ Chọn trường không bắt buộc nhập dữ liệu (ví dụ như Fax ), tìm đoạn mã sau:

 // member fax

  $form->addTextField('text', 'memberFax', __('Fax Number'), $rec_d['member_fax']??'', 'class="form-control" style="width: 50%;"');

Sửa lại thành:

 // member fax

 // $form->addTextField('text', 'memberFax', __('Fax Number'), $rec_d['member_fax']??'', 'class="form-control" style="width: 50%;"');

+ Bạn có thể làm tương tự cho các trường khác (chỉ áp dụng các trường không bắt buộc nhập dữ liệu).

Lưu ý: cách ẩn trường nhập dữ liệu trên là đơn giản và hạn chế lỗi hệ thống, còn muốn xóa hoàn toàn các trường này bạn phải chỉnh sửa code; csdl trong sql; các câu lệnh truy vấn việc này chỉ dành cho các bạn am hiểu về lập trình.

BlogITCode sẽ tiếp tục có những bài viết hướng dẫn sử dụng các phân hệ chức năng trong mềm quản lý thư viện SLiMS. Bạn có thể theo dõi theo link sau: https://www.blogitcode.com/search/label/SLiMS

Bạn cũng có thể tải về mã nguồn này tại đây: Tải về SliMS

Previous Post Next Post