Xuất dữ liệu xếp giá thành file excel trong phần mềm SliMS

 Trong phân hệ thống kê có chức năng thống kê tài liệu theo thông tin xếp giá (mã đăng ký cá biệt), mặc định chưa có phần xuất ra excel mà chỉ có phần in trực tiếp. Để xuất dữ liệu thống kê này thành file excel bạn có thể thực hiện như sau:

- Sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện;

- Tải về file item_titles_list.php;

- Chép đè file này vào module reporting (slims\admin\modules\reporting\customs);

- Kết quả khi xuất file sẽ như sau:

Xuất dữ liệu xếp giá thành file excel trong phần mềm SliMS


* Xuất thêm các dữ liệu dành cho các bạn biết lập trình PHP, MySQL;

- Mở file item_titles_list.php mình đã chia sẻ lên;

- Truy vấn SQL để lấy ra dữ liệu ở đoạn code sau:

// table spec

    $table_spec = 'item AS i

        LEFT JOIN biblio AS b ON i.biblio_id=b.biblio_id

        LEFT JOIN mst_coll_type AS ct ON i.coll_type_id=ct.coll_type_id

LEFT JOIN biblio_author AS ba ON b.biblio_id=ba.biblio_id

        LEFT JOIN mst_author AS a ON ba.author_id=a.author_id

';

- Xuất dữ liệu ra file excel ở đoạn code sau:

$xlsquery = 'SELECT i.item_code  AS \''.__('Item Code').'\''.

        ', b.title  AS \''.__('Title').'\''.

', a.author_name  AS \''.__('Author').'\''.

', b.publish_year AS \''.__('Publishing Year').'\''.

', b.isbn_issn AS \''.__('ISBN/ISSN').'\''.

', i.price AS \''.__('Price').'\''.

        ', i.location_id AS \''.__('Location').'\' FROM '.$table_spec.' WHERE '.$criteria;


Previous Post Next Post