Cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt và việt hóa cho SLiMS

Mặc định ngôn ngữ của phần mềm SLiMS là tiếng Anh, để cài đặt tiếng Việt và việt hóa phần mềm SLiMS bạn có thể làm như sau:

* Cài đặt tiếng Việt:

– Tải file ngôn ngữ tiếng Việt( bản này chỉ mới dịch được khoảng 65 %, sẽ tiếp tục việt hóa)

– Sau khi tải về bạn tiến hành giải nén và copy vào thư mục locate (đường dẫn \slims\lib\lang\locale)

– Mở file localisation.php (đường dẫn \slims\lib\lang), thêm đoạn code sau ngay vị trí:

// Array with available translations

$available_languages[] = array(‘vi_VN’, __(‘Vietnamese’), ‘Vietnamese’);

– Tiếp theo đăng nhập trang quản lý slims, chọn System -> System Configuration – >

bạn sẽ thấy tùy chọn Default App. Language, chọn Vietnamese và Save lại để thay đổi có hiệu lực.

– Ngoài ra System Configuration bạn còn có thể cấu hình nhiều chức năng khác như: tên thư viện, cấu hình thông số mượn trả…

Việt hóa ( dịch ngôn ngữ)

File ngôn ngữ mình chia sẻ chỉ mới dịch một phần nhỏ và chưa chắc đã chính xác, để tự dịch ngôn ngữ bạn làm như sau:

– Đầu tiên bạn cần tải về phần mềm Poedit tại : https://poedit.net/download (chọn đúng hệ điều hành bạn đang dùng).

– Sau khi tải về tiến hành cài đặt bình thường.

– Tiếp theo mở phần mềm Poedit lên, chọn Open để mở file messages.PO (đường dẫn \slims\lib\lang\locale), chọn đoạn văn bạn cần dịch và sử lại nội dung dịch theo nhu cầu tại khung translation sau đó save để thay đổi có hiệu lực.

Previous Post Next Post