Tìm kiếm theo số đăng ký cá biệt trong phân hệ biên mục SliMS

 Trong phân hệ biên mục phần mềm SliMS cho phép cán bộ thư viện tìm kiếm thông tin tài liệu theo các tiêu chí: Nhan đề, chủ đề, tác giả, ISBN, nhà xuất bản.  Tuy nhiên nếu bạn muốn thêm tiêu chí tìm kiếm theo số đăng ký cá biệt thì có thể làm như sau:  • Backup source code trước khi thực hiện;
  • Mở file index.php trong module bibliography ( đường dẫn slims\admin\modules\bibliography )

* Tìm đoạn code sau

<select name="field" class="form-control col-md-2">

<option value="0"><?php echo __('All Fields'); ?></option>

<option value="title"><?php echo __('Title/Series Title'); ?> </option>

<option value="subject"><?php echo __('Topics'); ?></option>

<option value="author"><?php echo __('Authors'); ?></option>

<option value="isbn"><?php echo __('ISBN/ISSN'); ?></option>

<option value="publisher"><?php echo __('Publisher'); ?></option>

</select>

* Sửa lại thành

<select name="field" class="form-control col-md-2">

<option value="0"><?php echo __('All Fields'); ?></option>

<option value="title"><?php echo __('Title/Series Title'); ?> </option>

<option value="subject"><?php echo __('Topics'); ?></option>

<option value="author"><?php echo __('Authors'); ?></option>

<option value="isbn"><?php echo __('ISBN/ISSN'); ?></option>

<option value="publisher"><?php echo __('Publisher'); ?></option>

<option value="itemcode"><?php echo __('Item Code'); ?></option>

</select>

* Tìm tiếp đoạn code sau:

$searchable_fields = array('title', 'author', 'subject', 'isbn', 'publisher');

* Sửa lại thành:

$searchable_fields = array('title', 'author', 'subject', 'isbn', 'publisher', 'itemcode');

  • Lưu file lại và bây giờ bạn có thể tìm theo số đăng ký cá biệt


Previous Post Next Post