Chức năng in nhãn gáy tài liệu trong phần mềm quản lý thư viện SlimS

Đây là chức năng cho phép cán bộ thư viện in ra nhãn gáy tài liệu, bạn có thể truy cập chức năng này bằng cách đăng nhập vào trang quản trị -> chọn phân hệ biên mục -> In nhãn gáy (tên gọi tùy theo bản dịch). Chức năng in nhãn gáy tài liệu cho phép in tối đa một lúc 50 nhãn, ngoài ra có thể tùy chỉnh thêm một số thông tin khác bằng cách bấm vào menu "Cài đặt in nhãn gáy", các thông tin có thể tùy chỉnh như: khoảng cách giữa các nhãn, số nhãn in trên trang, font chữ, kích thước font, tên thư viện,...

Chức năng in nhãn gáy tài liệu trong phần mềm quản lý thư viện SlimS

Mặc định thông tin in ra trên nhãn gáy chỉ gồm tên thư viện và số phân loại, nếu muốn hiển thị thêm các thông tin khác trên nhãn gáy có thể làm như sau: 
- Sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện;
- File chỉnh sửa liên quan đến chức năng in mã vạch là dl_print.php (\slims\admin\modules\bibliography\);
- Tìm đoạn mã:
 // send query to database
   $biblio_q = $dbs->query('SELECT IF(i.call_number<>\'\', i.call_number, b.call_number) FROM biblio AS b LEFT JOIN item AS i ON b.biblio_id=i.biblio_id WHERE '.$criteria);

- Sửa lại thành:
$biblio_q = $dbs->query('SELECT IF(i.call_number<>\'\', b.call_number, i.call_number), b.publish_year, i.item_code FROM biblio AS b LEFT JOIN item AS i ON b.biblio_id=i.biblio_id WHERE '.$criteria);
// Cần lấy ra thông tin nào thì bạn tiến hành truy vấn trong cơ sở dữ liệu.

- Tiếp theo tìm đoạn mã :
 while ($biblio_d = $biblio_q->fetch_row()) {
      if ($biblio_d[0]) { $label_data_array[] = $biblio_d[0];}
    }

- Sửa lại thành:
while ($biblio_d = $biblio_q->fetch_row()) {
      if ($biblio_d[0]) { 
		$label_data_array[] = $biblio_d[0] .'
' . $biblio_d[1] . '
' . $biblio_d[2]; } } // $biblio_d[0] .'
' . $biblio_d[1] . '
' . $biblio_d[2]; là những thông tin bạn cần hiển thị

- Lưu lại file và xem kết quả;
- Để nhãn gáy in ra đẹp hơn bạn có thể thêm css tùy chỉnh cho đoạn code hiển thị dữ liệu.
- Bạn có thể tải về tập tin mẫu của in nhãn gáy tài liệu đã được chia sẻ cuối bài viết.

Previous Post Next Post