Tùy biến giao diện kết quả tìm kiếm trên phần mềm SliMS

 Giao diện mặc định hiển thị kết quả tìm kiếm trên phần mềm quản lý thư viện SLiMS đầy đủ thông tin chi tiết về tài liệu tuy nhiên nếu bạn muốn kết quả hiển thị đơn giản hơn và thêm một số thông tin khác thì có thể thực hiện như sau:

- Lưu ý sao file template trước khi thực hiện phòng trường hợp bị lỗi có thể phục hồi lại;

- Mở file biblio_list_template.php trong thư mục "template/giao diện bạn đang dùng" để thêm hoặc bớt các thông tin theo nhu cầu(thường sẽ có 02 giao diện default và akasia), riêng hướng dẫn này sẽ thực hiện trên giao diện default;

* Ví dụ thêm thông tin để hiển thị thông tin ngôn ngữ tài liệu và có file để xem trược tuyến hay không.

+ Bước 1: Truy vấn dữ liệu ngôn ngữ và file đính kèm

Dưới đoạn code :

if (empty($notes)) {

    $notes = $custom_field;

    $expand = false;

  }

  // availability

Thêm đoạn code sau:

// file_attachment

  $file_attachment = getAttachment($dbs, $biblio_id);

  if($file_attachment > 0){

  $available_file = '<span class="text-green">' . '<i class="fas fa-check-circle"></i> Available Online' . '</span>';

  } else {

  $available_file = '<span class="text-grey">' . '<i class="fas fa-check-circle"></i> Unavailable Online' . '</span>';

  }

  // Language

  $language =  getLanguage($dbs, $biblio_id);

  $item_language = '';

  foreach ($language as $show_language) {

  $item_language = '<i class="fas fa-globe"></i>' . $show_language;

  }

+ Bước 2: hiển thị dữ liệu lên web cho người dùng xem

Dưới đoạn code: 

$output .= '<p>'.$notes.'</p>';

Thêm đoạn code:

 $output .= '<p class="mt-2">'.$item_language .' | '.$available_file.'</p>';

+ Bước 3: Lấy dữ liệu từ SQL

Thêm đoạn code sau vào dòng cuối của file

function getAttachment($dbs, $biblio_id){

 $query = $dbs->query('SELECT * FROM biblio_attachment WHERE biblio_id='.$biblio_id);

 return $query->fetch_row();

}

function getLanguage($dbs, $biblio_id){

 $query = $dbs->query('SELECT language_name FROM biblio b LEFT JOIN mst_language l ON b.language_id=l.language_id WHERE biblio_id='.$biblio_id);

 return $query->fetch_row();

}

+  Bước 3: Lưu file biblio_list_template.ph lại để xem sự thay đổi.

* Ví dụ loại bỏ các thông tin của tài liệu như : Lần xuất bản, ISBN/ISSN, Mô tả vật lý, Tên riêng của tập, Ký hiệu vì thông tin này đã hiển thị khi xem chi tiết tài liệu.

+ Bước 1: Tìm đoạn code: 

$output .= '<p>'.$notes.'</p>';

Loại bỏ đoạn code 

$output .= '<div id="expand-'.$biblio_id.'" class="collapse py-2 collapse-detail">'.$custom_field.'</div>';

bằng cách xóa đi hoặc thêm dấu // trước nó

//$output .= '<div id="expand-'.$biblio_id.'" class="collapse py-2 collapse-detail">'.$custom_field.'</div>';

+ Bước 2: Lưu file biblio_list_template.ph lại để xem sự thay đổi.

Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng để bạn có thể thêm hoặc loại bỏ thông tin hiển thị kết quả tìm kiếm trên phần mềm SLiMS.

* Giao diện  khi  đã chỉnh chỉnh sửa

Giao diện khi đã chỉnh sửa

Giao diện mặc định


Previous Post Next Post