Hiển thị tài liệu liên quan tự động cho phần mềm SLiMS


Tài liệu liên quan trên phần mềm quản lý thư viện SLiMS mặc định sẽ lấy dữ liệu từ trường tài liệu liên quan bạn đã nhập khi biên mục tài liệu. Tuy nhiên nếu bạn "làm biếng" và muốn lấy tự động thì BlogITCode xin chia sẻ cho bạn tính năng này đã được BlogITCode phát triển.  Tính năng tài liệu liên quan tự động sẽ được lấy ra thông qua những tài liệu cùng số phân loại, và sẽ ưu tiên hiển thị những tài liệu liên quan do bạn nhập, chỉ hiển thị khi nào phần tài liệu liên quan trong biên mục bạn bỏ trống không nhập dữ liệu. Để tích hợp tính năng này, các bạn làm như sau:

- Backup source code trước khi thực hiện;

- Tải về 02 file detail.inc.php, detail_template.php;

- Chép đè file detail.inc.php vào thư mục lib (www\slim\lib);

- Chép đè file detail_template.php vào thưc mục giao diện bạn đang sử dụng (\www\slims\template\default);

- Xóa cache trình duyệt để xem kết quả.


Previous Post Next Post